Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.17
2. Temat badania
Sieć drogowa i pojazdy samochodowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci drogowej i motoryzacji dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej, analiz i badań rynku transportowego oraz do tworzenia operatów statystycznych do badań w zakresie transportu drogowego.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Drogi publiczne, pojazdy samochodowe zarejestrowane, pojazdy samochodowe objęte licencjami wspólnotowym na transport międzynarodowy, pojazdy samochodowe przemieszczające się po terytorium Polski.

7. Zakres przedmiotowy

Sieć drogowa. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Parametry techniczne pojazdów drogowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Długość dróg publicznych w granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast z wydzieleniem dróg dwujezdniowych i więcej, w przekrojach: zarządcy dróg; kategorie dróg (drogi krajowe, w tym ekspresowe i autostrady, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne), rodzaje nawierzchni.
Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg, w przekrojach: kategorie dróg, kraj, województwa.
Liczba i długość obiektów mostowych w granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast, w przekrojach: rodzaje obiektów, kraj, województwa.
Ruch drogowy, w przekrojach: rodzaje pojazdów, rodzaje i kategorie dróg.
Samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe siodłowe, autobusy i trolejbusy nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski według kwartałów w podziale na miesiące, w przekrojach: kraj, województwa.
Motocykle, samochody specjalne, naczepy i przyczepy nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski, w przekrojach: kraj, województwa.
Pojazdy samochodowe, motorowery i ciągniki rolnicze (według stanu w dniu 30 VI i 31 XII), pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium RP w I półroczu i w ciągu roku, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, rodzaje pojazdów, rodzaje stosowanego paliwa, grupy wiekowe pojazdów, wybrane parametry techniczne pojazdów.
W oparciu o dane indywidualne dotyczące pojazdów samochodowych zarejestrowanych (samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe siodłowe i autobusy oraz przyczepy i naczepy do przewozu kontenerów wielkich) pozyskane z centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) oraz z systemu TRANS-BIT odnośnie licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, tworzone są zharmonizowane operaty stanowiące narzędzie do realizacji badań statystycznych w zakresie transportu drogowego towarowego i pasażerskiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Pojazdy (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Drogi publiczne (Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Sieć komunikacyjna (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Drogowy/Pojazdy drogowe (Grudzień 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Transport - Regional transport statistics (Grudzień 2021).
Tablice publikacyjne
 • Transport - wyniki działalności 2019 r.- suplement (Październik 2021).