Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.01
2. Temat badania
Produkcja sprzedana przemysłu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji sprzedanej przemysłu umożliwiającej bieżącą comiesięczną oraz roczną ocenę aktywności produkcyjnej przemysłu. Wskaźnik wzrostu (spadku) produkcji sprzedanej przemysłu istnieje powszechnie w świadomości społecznej jako miernik kondycji gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej jest wykorzystywana również jako wagi w badaniach miesięcznych indeksów zmian cen producentów, a ponadto stanowi podstawowy element w systemie rachunków narodowych. Badanie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności ma na celu uzyskanie informacji o działalności przemysłowej według jej rodzajów realizowanych we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od ich zaklasyfikowania według PKD.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3-6),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji B, C, D, E. Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Ceny producentów wyrobów. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób: pracujący, wynagrodzenia, przychody, koszty, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe. Przedsiębiorstwa niefinansowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób: pracujący, wynagrodzenia, wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe. Produkcja sprzedana przemysłu, dynamika produkcji sprzedanej w cenach stałych, szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja sprzedana przemysłu w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłowych (dane roczne), w przekrojach: kraj, sekcje PKD i sektory własności, działy PKD.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (przy stałej podstawie, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi), okresy narastające – analogiczny okres poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD – miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych dane narastające, w przekrojach: sekcje, działy, grupy PKD – kwartalnie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Produkcja sprzedana metodą rodzaju działalności (dane roczne), w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących (dane roczne), w przekrojach: kraj, sektory, formy własności, sekcje i działy PKD, województwa – wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe bez względu na liczbę pracujących, kraj, województwa, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD – dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, NUTS 1, NUTS 3 i powiaty – dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, kraj – sekcje, działy, grupy i wybrane klasy – dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych (dane roczne), w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD, województwa.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych – okresy narastające, w przekrojach: NUTS 2 – miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (niewyrównane i wyrównane sezonowo), okresy narastające – analogiczny okres poprzedniego roku = 100, w przekrojach: 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) – miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2024” (grudzień 2024),
 • „Nakłady i wyniki przemysłu 2023” (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, kwiecień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2023” (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, kwiecień 2024),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Przemysł – wyniki działalności w 2023 r.” (czerwiec 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Biuletyn statystyczny 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Informacje sygnalne
 • „Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w 2023 r.” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, marzec 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (styczeń 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Wskaźniki krótkookresowe – Przemysł – Produkcja przemysłowa (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Bazy SDDS – Dane gospodarcze i finansowe dla Polski – sektor podstawowy – Indeks produkcji (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Przedsiębiorstwa przemysłowe (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według sekcji i działów PKD – dane ogólnopolskie (lipiec 2024, styczeń 2025),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według głównych grupowań przemysłowych – dane ogólnopolskie (styczeń 2025),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według województw (styczeń 2025),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Przemysł (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Bank Danych Makroekonomicznych – Przemysł (lipiec 2024, grudzień 2024).