Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.01
2. Temat badania
Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o osiąganych wynikach finansowych, strukturze przychodów i kosztów oraz o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw, a także o wartości nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą księgi rachunkowe, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Finansowe aktywa i pasywa. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wielkość wyrobów akcyzowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w przekrojach: województwa, województwa i sekcje PKD, PKD (sekcje, działy), klasa wielkości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2023” (październik 2023, maj 2024).
Informacje sygnalne
 • „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2023” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Finanse Przedsiębiorstw – Wyniki finansowe przedsiębiorstw – Wyniki finansowe według sektorów własności (PKD 2007) (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Finanse Przedsiębiorstw – Wyniki finansowe przedsiębiorstw – Wyniki finansowe według sekcji PKD 2007 (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe – Kwartalne wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób według sekcji PKD, województw i sektora własności (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe – Kwartalne wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób według sekcji PKD, województw i sektora własności (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe – Półroczne dane o przedsiębiorstwach niefinansowych o liczbie pracujących 10-49 osób według sekcji PKD i sektorów własności (sierpień 2023, marzec 2024).
Tablice publikacyjne
 • „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw 2023 r. – strona internetowa GUS” (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, marzec 2024).