Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.01
2. Temat badania
Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich, samorząd gospodarczy i zawodowy w zakresie współpracy z innymi podmiotami oraz wybranych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi i informacyjnymi; charakterystyka organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP) i rozpowszechnienie odpisu 1,5% podatku dochodowego na rzecz OPP.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie).

6. Zakres podmiotowy

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich, organizacje pożytku publicznego.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej . Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej . Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Organizacje pożytku publicznego (OPP).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Współpraca organizacji non-profit z administracją publiczną, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.
Współpraca organizacji non-profit z przedsiębiorstwami, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.
Współpraca organizacji non-profit z innymi organizacjami, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.
Zarządzanie w organizacjach non-profit, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.
Działania motywacyjne w organizacjach non-profit, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.
Obowiązki sprawozdawcze i działalność informacyjna organizacji non-profit, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.
Pozyskiwanie środków z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, NUTS 2, rodzaj organizacji, rodzaj działalności, dziedziny działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w 2023 r.” (lipiec 2025),
 • „Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów ekonomii społecznej w 2023 r.” (październik 2025).
Informacje sygnalne
 • „Podmioty ekonomii społecznej w 2023 r. – wyniki wstępne” (grudzień 2024),
 • „Organizacje pożytku publicznego i 1,5% w 2023 r.” (luty 2025).