Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.01
2. Temat badania
Bilanse paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych dla monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, poziomu cen nośników energii, oceny energochłonności gospodarki, zwiększania efektywności użytkowania paliw i energii oraz umożliwienia opracowywania prognoz zapotrzebowania na nośniki energii, projektów założeń polityki energetycznej, inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł energetycznych i transportowych, zapewnienie danych dla systemu zintegrowanych rachunków ekonomicznych środowiska oraz opracowywanie bilansów paliwowo-energetycznych kraju.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii (Dz. Urz. UE L 50 z 22.02.2013, str. 1),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 131 z 01.05.2014, str. 1),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 113),
 • rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2010 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2017, str. 3),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, z późn. zm.),
 • decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/114/UE) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 27, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Bilanse paliw i energii. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Import i przywóz węgla kamiennego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Ciepło i energia elektryczna. Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego. Charakterystyka energetyczna budynku. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Infrastruktura ciepłownicza. Infrastruktura sieci gazowej. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Eksploatacja pojazdów drogowych. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Śródlądowy transport wodny. Cechy nieruchomości. Informacje dotyczące: zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemności magazynowych i transportu rurociągowego ropy, paliw i biopaliw. Informacja o rynkach gazu ziemnego i paliw ciekłych. Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych. Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zużycie poszczególnych nośników energii w gospodarstwach domowych. Sieć gazowa, odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych. Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów. Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji. Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej. Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego. Ilość metanu wydzielonego w procesie eksploatacji węgla kamiennego oraz jego zagospodarowanie. Bilans zasobów węgla kamiennego. Pozyskanie (wydobycie netto), sprzedaż z podziałem na odbiorców krajowych, wywóz do krajów UE oraz eksport poza kraje UE, import węgla kamiennego z podziałem na kierunki dostaw (odbiorcy krajowi). Produkcja koksu i węglopochodnych, import węgla koksowego do produkcji koksu z krajów spoza UE, nakłady inwestycyjne w koksownictwie, wielkość sprzedaży i eksportu koksu i jego zapasy oraz wielkość zużycia węgla koksowego i jego zapasy, bilans koksu. Produkcja koksu i węglopochodnych, import węgla koksowego do produkcji koksu, nakłady inwestycyjne w koksownictwie, wielkość sprzedaży i eksportu koksu i jego zapasy oraz wielkość zużycia węgla koksowego i jego zapasy, bilans koksu.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.26.06 Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych,
1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo,
1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe,
1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego,
1.46.08 Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym,
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilanse energii (podstawowy i zagregowany) według metodologii Eurostatu.
Substytucja paliw spalanych w urządzeniach stacjonarnych (np. kotłach, piecach).
Zużycie na wybrane wyroby i kierunki użytkowania (energochłonność bezpośrednia), w przekrojach: kraj.
Syntetyczny bilans energii (pierwotnej, pochodnej) oraz bilanse przemian energetycznych; w jednostkach naturalnych i jednostkach energii, w przekrojach: kraj.
Infrastruktura techniczna ciepłownictwa, koszty, ceny, sprawność, w przekrojach: PKD; województwa.
Bilanse energii, w przekrojach: sekcje, działy i grupy PKD.
Zużycie wybranych paliw i energii, w przekrojach: województwa.
Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w przekrojach: województwa.
Zużycie na przemiany (wsad), zużycie bezpośrednie, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PKD.
Średnie ceny nośników energii, w przekrojach: PKD; województwa.
Zapasy (początkowy i końcowy), produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż, zużycie (w tym eksport i wywóz wewnątrzwspólnotowy) paliw i energii, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PKD; zużycie wybranych paliw i energii elektrycznej według województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020 (Październik 2021),
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019 (Czerwiec 2021),
 • Zużycie paliw i nośników energii w 2020 r. (Grudzień 2021),
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 r. (Grudzień 2021),
 • Energia 2021 (Czerwiec 2021),
 • Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 (Listopad 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Publikacje innych jednostek
 • Energetyka polska - MK (Grudzień 2021),
 • Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii. - ARE w im. MK (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021),
 • Biuletyn ciepłownictwa - ARE w im. MK (Czerwiec 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Kwiecień 2021),
 • Bilans energii pierwotnej w latach 2005-2020 - ARE w im. MK (Maj 2021),
 • Statystyka ciepłownictwa polskiego 2020 - ARE w im. MK (Listopad 2021),
 • Paliwa i energia - 2020 r. ARE w im. MK (Lipiec 2021).
Informacje sygnalne
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019 (Czerwiec 2021),
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 r. (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Urządzenia sieciowe (Listopad 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny - Rynek materiałowy (Październik 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” i wybranych działach i grupach tej sekcji (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” oraz działach i wybranych grupach tej sekcji (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ” i w grupach tej sekcji (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii w sekcji „Dostawa wody; gospodarowanie odpadami” i w wybranych działach tej sekcji (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Zużycie bezpośrednie nośników energii w gospodarstwach domowych w rolnictwie i u pozostałych odbiorców (Marzec 2022),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna - Wskaźniki zużycia nośników energii na wybrane wyroby i usługi (Marzec 2022).