Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.02
2. Temat badania
Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze handlowej, świadczeniu usług handlowych, popycie konsumpcyjnym.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1-15),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania dobrej jakości wyników badania.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G handel; naprawa pojazdów samochodowych. Podmioty niehandlowe realizujące sprzedaż towarów poprzez sieć punktów sprzedaży detalicznej. Targowiska stałe i sezonowe.

7. Zakres przedmiotowy

Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Infrastruktura handlowa. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Miesięczne i narastające wskaźniki cen: produkcji sprzedanej przemysłu dla głównych grup przemysłu, w leśnictwie – sekcja A, dział 02, w rybactwie – sekcja A, dział 03. Wskaźniki cen sprzedawanych produktów rolnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.64.01 Ceny w rolnictwie,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i cenach stałych, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych).
Dynamika sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych).
Targowiska stałe i sezonowe, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy (w okresach rocznych).
Obroty w handlu detalicznym – wskaźniki dynamiki w cenach bieżących lub cenach stałych, w przekrojach: klasy PKD.
Sklepy, w przekrojach: województwa (w okresach rocznych), formy organizacyjne, sektory własności, wielkość powierzchni sprzedażowej.
Wartość sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: województwa (w okresach rocznych), sektory własności.
Wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących, w przekrojach: województwa (w okresach rocznych), sektory własności, grupy towarów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rynek wewnętrzny w 2023 r.” (październik 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Biuletyn statystyczny 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Informacje sygnalne
 • „Dynamika sprzedaży detalicznej w 2023 r.” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyka krótkookresowa – Obrót (dział 47 według PKD) (marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyka krótkookresowa – Obrót (działy 45 i 46 według PKD) (kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024, marzec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Sprzedaż detaliczna według grupowań towarów (ceny bieżące) (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Dynamika sprzedaży detalicznej według grupowań towarów (ceny stałe) – rok poprzedni=100 (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Struktura sprzedaży detalicznej według wielkości podmiotu gospodarczego (ceny bieżące) (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Sprzedaż detaliczna w podziale na województwa (ceny bieżące) (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Struktura sprzedaży detalicznej według grupowań towarów w podziale na województwa (ceny bieżące) (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych według grupowań towarów (ceny bieżące) (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Handel i Usługi – Działalność przedsiębiorstw handlowych (październik 2024).