Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.01
2. Temat badania
Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej jednostek gospodarki narodowej (łącznie z gospodarką ukrytą). Badanie to dostarcza wysokiej jakości danych makroekonomicznych dla szerokiego grona odbiorców. Służą one do podejmowania decyzji i prac analitycznych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • Sejm, Senat,
 • ambasady polskie,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • ambasady zagraniczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o transakcjach: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach pierwotnych, dochodach z tytułu własności, podatkach od dochodów i majątku, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu, oszczędnościach, obrotach bieżących z zagranicą, transferach kapitałowych, akumulacji brutto oraz wierzytelnościach netto/zadłużeniu netto ogółem dla gospodarki narodowej, według sektorów i podsektorów instytucjonalnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.49.05 Obrót i działalność gastronomiczna,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,
1.25.11 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej,
1.24.03 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe,
1.04.08 Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe,
1.46.01 Produkcja sprzedana przemysłu,
1.62.04 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji,
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.28.10 Badanie finansów instytucji kultury,
1.04.06 Partie polityczne,
1.29.16 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia,
1.04.01 Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.62.13 Działalność przedsiębiorstw leasingowych,
1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych,
1.65.20 Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe,
1.67.03 Rachunki kwartalne,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.67.04 Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych,
1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych,
1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty,
1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty.
1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rachunek produkcji oraz rachunek tworzenia dochodów, w przekrojach: sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Roczne rachunki narodowe obejmujące rachunek produktów (w tym produkt krajowy brutto, produkcja globalna, podatki od produktów pomniejszone o dotacje od produktów, zużycie pośrednie, akumulacja brutto, import towarów i usług, eksport towarów i usług), rachunki: produkcji, tworzenia dochodów, podziału pierwotnego dochodów, podziału wtórnego dochodów, wykorzystania dochodów i rachunek kapitałowy, w przekrojach: sektory i podsektory instytucjonalne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2014-2019 (Kwiecień 2020),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących (Maj 2020).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2015-2018 (Lipiec 2020).
Informacje sygnalne
 • Skorygowany szacunek PKB za 2019 r. (Październik 2020).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony produkcji (Kwiecień 2020, Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania (Kwiecień 2020, Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony dochodów (Kwiecień 2020, Październik 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - National Accounts (Kwiecień 2020, Październik 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Rachunki narodowe (Kwiecień 2020, Październik 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Rachunki narodowe (Kwiecień 2020, Październik 2020).