Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.14
2. Temat badania
Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aktywach i pasywach finansowych, stanach i transakcjach sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz podsektorów: instytucji rządowych szczebla centralnego, instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych zgodnie z wymogami UE.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • NBP,
  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Roczne i kwartalne dane o stanach i transakcjach w ujęciu skonsolidowanym i nieskonsolidowanym, z wyjątkiem kwartalnych danych dla podsektorów, które są prezentowane tylko w ujęciu skonsolidowanym, dla następujących instrumentów finansowych: złoto monetarne i SDR (Special Drawing Rights), gotówka i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji, instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników, pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia; dane o sektorach partnerskich dla podsektorów: instytucji rządowych i ubezpieczeń społecznych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.65.22 Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych.
1.65.21 Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje (w ujęciu skonsolidowanym i nieskonsolidowanym), w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje (w ujęciu skonsolidowanym), w przekrojach: podsektory instytucjonalne sektora instytucji rządowych i samorządowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Finanse sektora publicznego – Kwartalne rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych (kwiecień 2023, lipiec 2023, październik 2023, styczeń 2024).