Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.01
2. Temat badania
System Jednostek Statystycznych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji służących tworzeniu operatów do badań statystycznych objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 6, z późn. zm.).
Dane osobowe:

System Jednostek Statystycznych służy do tworzenia operatów statystycznych z wykorzystaniem danych osobowych.

6. Zakres podmiotowy

Grupy przedsiębiorstw, podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Cechy organizacyjno-prawne. Rodzaj prowadzonej działalności. Dane adresowe i terytorialne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Przestrzenne warstwy granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Baza danych ortofotomapy. Przestrzenna warstwa nazw geograficznych. Finanse uczelni.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych operatora pocztowego wyznaczonego opisanych w załączniku nr 2 ust. 23 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r
Wykorzystywanie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opisanych w załączniku nr 2 ust. 13 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 ust. 1 pkt 1 i 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 9 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla utworzenia zharmonizowanych operatów statystycznych. Dane z Systemu Jednostek Statystycznych nie są publikowane.