Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.07
2. Temat badania
Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz placówkach leczniczych realizujących opiekę w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, stacjonarnej opieki długoterminowej, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego i krwiodawstwa.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • Sejm, Senat,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Zakłady lecznicze zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, praktyki indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe lekarzy i lekarzy dentystów realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura. Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura. Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna. Krwiodawstwo. Kadra medyczna. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe. Charakterystyka placówek leczniczych. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Cechy organizacyjno-prawne. Opieka medyczna środowiskowa i domowa. Profilaktyka zdrowotna. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób: pracujący, wynagrodzenia, przychody, koszty, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: według rodzaju (przychodnie, praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne), kraj, województwa, powiaty, gminy.
Liczba szpitali ogólnych, psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów opieki paliatywnej, ośrodków leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodków MONAR, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Działalność oddziałów szpitalnych: liczba oddziałów, łóżek, w tym łóżka udostępnione klinikom, pacjenci leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaje oddziałów, kraj, województwa.
Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach ogólnych: liczba stanowisk porodowych, w tym do porodów rodzinnych, przyjętych porodów (fizjologicznych, cięć cesarskich, innych), noworodków żywo i martwo urodzonych według masy urodzeniowej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w przekrojach: kraj, województwa, rejony operacyjne.
Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, w przekrojach: kraj, województwa.
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwiodawcy, w tym honorowi, pobrania donacji krwi i jej składników i produkcja (preparatyka) składników krwi, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Łóżka w szpitalach ogólnych, w szpitalach psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, powiaty.
Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych: łóżka intensywnej opieki medycznej (intensywnego nadzoru), stanowiska intensywnej terapii (nadzoru kardiologicznego, opieki oparzeń, opieki toksykologicznej, intensywnej opieki medycznej dla dzieci), inkubatory, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Miejsca dzienne i leczeni w trybie dziennym w szpitalach ogólnych, w tym w szpitalach stacjonarnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Łóżka w ośrodkach leczenia odwykowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Sprzęt diagnostyczny (liczba urządzeń i wykonanych badań) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (gammakamera, PET-CT, PET-MR, akcelerator liniowy, aparat do brachyterapii, aparat kobaltowy GAMMAKNIFE, medyczny akcelerator CYBERKNIFE, scyntygraf, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, mammograf, aparat USG do oceny przepływów mózgowych, stacjonarny aparat RTG, echokardiograf, elektroencefalograf, elektromiograf), kraj, NUTS 1, województwa.
Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny (liczba urządzeń i wykonanych zabiegów) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (mobilny tomograf komputerowy, mobilny akcelerator liniowy, aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej, litotrypter, angiograf cyfrowy jednopłaszczyznowy i dwupłaszczyznowy), kraj, NUTS 1, województwa.
Inny sprzęt (liczba urządzeń i liczba pacjentów) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (respirator, urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO), urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej (liczba zestawów), kraj, NUTS 1, województwa.
Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki pracujące w szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Lekarze dentyści pracujący w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Porady, teleporady udzielone w podstawowej, specjalistycznej, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, wybrane grupy wieku pacjentów, płeć, wybrane poradnie.
Porady udzielone w trybie ambulatoryjnym na oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć pacjentom niehospitalizowanym, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Osoby, którym udzielono pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku, kraj, województwa.
Pacjenci i przeciętna długość pobytu chorego, osobodni pobytu w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, województwa.
Pacjenci w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej, u których zdiagnozowano COVID-19, w przekrojach: rodzaj opieki (stacjonarna, domowa), kraj, NUTS 1, województwa.
Pacjenci stacjonarni w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej, w przekrojach: typy placówek, kraj, województwa.
Pacjenci opieki domowej i dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej, w przekrojach: kraj, województwa.
Pacjenci (kuracjusze) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku, rodzaj pobytu (tryb stacjonarny/ambulatoryjny), sposób finansowania pobytu, województwa, powiaty, gminy.
Struktura wieku pacjentów przebywających w zakładach opieki długoterminowej w dniu 31 grudnia, w przekrojach: typ opieki (stacjonarna, domowa, dzienna), płeć, grupy wieku.
Położne pracujące w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy / w ramach umowy cywilnoprawnej), w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Pracujący w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej, u których zdiagnozowano COVID-19, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: zawody (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, salowe), kraj.
Sale i stoły operacyjne w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa.
Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych – przerwania ciąży ogółem, w przekrojach: w wyniku badań prenatalnych, według wieku kobiet: poniżej 18 roku życia, 18–20 lat, 21–24 lata, 25–29 lat, 30–34 lata, 35 lat i więcej, kraj, województwa.
Wskaźniki działalności szpitali ogólnych: wykorzystanie łóżek, liczba leczonych na jedno łóżko, przeciętny pobyt pacjenta, w przekrojach: według rodzajów oddziałów, kraj, województwa.
Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, w przekrojach: miejsce zdarzenia (ruch uliczno-drogowy, praca, szkoła, dom, inne), kraj, województwa.
Wypisani i zmarli w szpitalach ogólnych, w tym dzieci do lat 18, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.
Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, sposób znieczulenia (ogólne, regionalne, miejscowe).
Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: rodzaje zabiegów, kraj, województwa, powiaty, gminy.
Zakłady i łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy, rodzaje zakładów (szpitale uzdrowiskowe, sanatoria).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Polska w liczbach 2024” (maj 2024),
 • „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2023 r.” (grudzień 2024).
Publikacje innych jednostek
 • „Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2024” (październik 2024).
Informacje sygnalne
 • „Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 r.” (czerwiec 2024),
 • „Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2023 r.” (maj 2024),
 • „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2023 r.” (czerwiec 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Ochrona zdrowia (październik 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Statystyki zdrowia – Zdrowie (październik 2025),
 • Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia i opieka społeczna – Szpitale. Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej (październik 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia i opieka społeczna – Ambulatoryjna opieka zdrowotna. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne. Lecznictwo uzdrowiskowe i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej (maj 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Ambulatoryjna opieka zdrowotna (czerwiec 2024, wrzesień 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne (czerwiec 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Stacjonarna opieka zdrowotna (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Stacjonarna opieka zdrowotna – oddziały w szpitalach ogólnych (październik 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Lecznictwo uzdrowiskowe (czerwiec 2024).