Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.05
2. Temat badania
Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez przedsiębiorstwa, a także o zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze rodzajowej działalności przedsiębiorstw i jej rozmieszczeniu terytorialnym.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia celu badania, tj. dostarczenia informacji niezbędnych dla obserwacji całej populacji przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Zmienne osobowe są wykorzystywane do przygotowania wyników badania opracowywanych na potrzeby statystyki międzynarodowej, rachunków narodowych oraz monitorowania sektora MŚP.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z póżn. zm.) i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą., dla których działalność przeważająca jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Nakłady inwestycyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Charakterystyka placówek leczniczych. Działalność badawcza i rozwojowa. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Działalność gastronomiczna. Eksploatacja pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna). Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych. Łańcuchy wartości przedsiębiorstw.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób: pracujący, wynagrodzenia, przychody, koszty, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, w przekrojach: województwa, NUTS 2, rodzaje działalności PKD (sekcje), formy prawne, klasy wielkości.
Przedsiębiorstwa niefinansowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób: pracujący, wynagrodzenia, wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, w przekrojach: województwa, NUTS 2, rodzaje działalności PKD (sekcje), formy prawne, klasy wielkości.
Jednostki lokalne w przedsiębiorstwach niefinansowych: liczba jednostek, pracujący, wynagrodzenia, przychody, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: województwa, rodzaje działalności PKD (sekcje), klasy wielkości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 r.” (grudzień 2024),
 • „Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 r.” (grudzień 2024),
 • „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2023 r.” (grudzień 2024).
Informacje sygnalne
 • „Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 r.” (październik 2024),
 • „Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2023 r.” (październik 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Przedsiębiorstwa niefinansowe – Dane roczne – Pełna zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych (marzec 2025).