Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.02
2. Temat badania
Pracujący w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pracujących w Polsce. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • odbiorcy indywidualni,
 • NBP,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Szacunki dotyczące pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 – Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej – Pbssp 2020).Wykorzystanie danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opisanych w ust. 12 pkt 1–3 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zatrudnienie w gospodarce narodowej, w przekrojach: województwa, sekcje PKD, sektory własności, płeć.
Pracujący w miastach i na wsi, w przekrojach: województwa, sekcje PKD, płeć.
Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, sekcje i działy PKD.
Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, źródła rekrutacji, województwa, sektory własności, źródła rekrutacji.
Zwolnienia z pracy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, przyczyny zwolnień, województwa, sektory własności, przyczyny zwolnień.
Pracownicy udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej; zatrudnieni na kontraktach oraz osoby, z którymi zawarto umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, w przekrojach: sekcje PKD.
Pracujący w porze nocnej, emeryci i renciści, niepełnosprawni, cudzoziemcy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, płeć, województwa, sektory własności, płeć.
Pracujący w gospodarce narodowej, w przekrojach: kraj, podklasy PKD.
Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, wielkość jednostek, województwa, sektory własności, wielkość jednostek.
Pracujący w gospodarce narodowej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, płeć, wiek, grupy wieku, sektory i formy własności, status zatrudnienia, wielkość podmiotu, sekcje, działy i podklasy PKD.
Pracownicy najemni, w przekrojach: kraj, NUTS 2, wymiar czasu pracy, płeć, sekcje i działy PKD.
Pracujący w gospodarce narodowej emeryci i renciści, niepełnosprawni oraz cudzoziemcy, w przekrojach: kraj, NUTS 2, sektory własności, sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2024” (grudzień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2024” (grudzień 2024),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024” (lipiec 2024),
 • „Pracujący w gospodarce narodowej w 2023 r.” (październik 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2024” (grudzień 2024),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2023” (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, kwiecień 2024),
 • „Biuletyn statystyczny 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2024” (grudzień 2024),
 • „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2023” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2023” (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, kwiecień 2024),
 • „Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2024” (listopad 2024).
Termin słownie
 • Dane dotyczące pracujących w jednostkach powyżej 9 osób w publikacji „Biuletyn Statystyczny w 2023 r.” udostępniane są kwartalnie (dane wstępne i ostateczne) oraz rocznie.
Informacje sygnalne
 • „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2023 r.” (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • „Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w 2023 r.” (czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024, marzec 2024, kwiecień 2024, maj 2024).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Pracujący według grup sekcji (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Pracujący (faktyczne miejsce pracy) według grup sekcji i płci (listopad 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Pracujący w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, sekcji PKD, sektorów własności i płci (listopad 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Pracujący w gospodarce narodowej według siedziby i wielkości jednostek (listopad 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Pracujący w gospodarce narodowej według siedziby jednostek – według sektorów własności, sekcji PKD i płci (listopad 2024),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rynek Pracy – Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Pracujący według grup sekcji i płci w powiatach (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Przeciętne zatrudnienie według sekcji (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Zatrudnieni w gospodarce narodowej według sekcji, sektorów własnościowych i płci (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący (faktyczne miejsca pracy) sektor prywatny według płci i rodzaju własności (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący (faktyczne miejsca pracy) sektor publiczny według płci i rodzaju własności (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący (faktyczne miejsce pracy) według płci (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący absolwenci podejmujący pracę po raz pierwszy według płci i typu szkoły (sierpień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący na 1000 ludności (sierpień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący podejmujący pracę po raz pierwszy według płci (sierpień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący w gminach według płci (sierpień 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący według innego podziału niż PKD – Pracujący według statusu zatrudnienia i płci (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób – Pracujący według PKD 2007 (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób – Zatrudnieni według PKD 2007 (listopad 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 – Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (dane krótkookresowe) (marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024, luty 2024).
Dane niepublikowane
 • Eurostat – Employment, employees and self-employed by industry for ESA 2010 needs. (maj 2023, sierpień 2023, listopad 2023, luty 2024, grudzień 2024).