Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.32
2. Temat badania
Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz beneficjentów funduszy europejskich na realizację programów rozwojowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji wynikowych niezbędnych do monitorowania realizacji celów i wydatkowania środków w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jej poszczególnych projektów oraz strategii zintegrowanych. Wyniki będą również wykorzystane m.in. w ramach przeglądu śródokresowego realizacji strategii krajowych i aktualizacji ich ram finansowych wraz ze źródłami finansowania oraz umożliwią samorządom przygotowanie ram finansowych dla strategii lokalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa – gmina, miasto,
  • administracja samorządowa – powiat,
  • administracja samorządowa – województwo.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA. Beneficjenci funduszy pochodzących z budżetu UE zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).

7. Zakres przedmiotowy

Wydatki rozwojowe ponoszone przez podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz beneficjentów funduszy pochodzących z budżetu UE, określone w Klasyfikacji Wydatków Rozwojowych (KWR), gdzie przez wydatki rozwojowe rozumie się środki pieniężne wydatkowane w ramach polityki rozwoju państwa, prowadzące do pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych, w szczególności wzrostu konkurencyjności, produktywności, oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego: SP, F-02/dk, F-01/I-01, F-01/o, F-01/s, F-03, Z-06, PNT-01, SOF-1 – dane dla jednostek, które zgodnie z metodologią ESA 2010 spełniają kryteria zaliczenia do sektora instytucji rządowych i samorządowych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2022, Lp.: 156, 48, 45, 46, 47, 49, 196, 112, 149),Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Oś-4w/n (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2022, Lp.5.27),Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia: MZ-03 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2022, Lp.13.4).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz beneficjentów funduszy europejskich na realizację programów rozwojowych pogrupowane według zadań, grup i kategorii (zgodnych z KWR), w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych – Finanse publiczne – Wydatki (kwiecień 2024).