Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.13
2. Temat badania
Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych dotyczących operacji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowanych zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz Systemu Rachunków Narodowych (SNA) a także metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jednostki spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Dane miesięczne obejmujące: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązaniami stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - prezentowane w ujęciu kasowym, opracowywane zgodnie z metodologią MFW z 2001 r.; dane roczne obejmujące: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązaniami stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - prezentowane w ujęciu memoriałowym, opracowywane zgodnie z metodologią MFW z 2014 r.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Administracyjne bazy i systemy informacyjne Ministerstwa Finansów (w tym miesięczne dane ze sprawozdań sporządzonych na formularzach Rb, okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, miesięczne dane o długu Skarbu Państwa i kosztach jego obsługi, miesięczne dane o środkach z UE), informacje uzupełniające do sprawozdań FUS (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), FER (z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), NFZ, Funduszu Pracy (z MRPiPS).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej, płatności kasowe na działalność operacyjną, napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, nabycie netto niefinansowych aktywów, nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych, nabycie netto finansowych aktywów, zaciągnięcie zobowiązań netto, w przekrojach: znaczące komponenty szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane miesięczne.
Dochody, wydatki, transakcje dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych oraz bilans, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory (centralny, lokalny i funduszy zabezpieczenia społecznego) - dane roczne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Biuletyn Międzynarodowego Funduszu Walutowego publikowany na stronie internetowej MFW (Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021),
 • Rocznik Statystyczny MFW „Government Finance Statistics Yearbook” publikowany na stronie internetowej MFW (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy SDDS - Dane gospodarcze i finansowe dla Polski - sektor podatkowo-budżetowy - Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane miesięczne (Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021),
 • Bazy SDDS - Dane gospodarcze i finansowe dla Polski - sektor podatkowo-budżetowy - Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane roczne (Październik 2021).