Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.03
2. Temat badania
Rachunki kwartalne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rachunkach kwartalnych PKB. Rachunki kwartalne PKB są narzędziem do prowadzenia bieżącej, krótkookresowej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB, zgodnie ze standardami UE.
Opracowywanie kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych daje natomiast kompletny obraz zjawisk zachodzących w gospodarce kraju ogółem oraz pomiędzy sektorami instytucjonalnymi.
Wyniki badania są wykorzystywane:
– do sporządzania prognoz dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej,
– na potrzeby organizacji międzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o następujących kategoriach makroekonomicznych: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, cłach i podatkach importowych, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach z tytułu własności, dochodach pierwotnych, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, transferach socjalnych w naturze, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu i spożyciu skorygowanym, oszczędnościach, bieżących rozliczeniach z zagranicą, transferach kapitałowych i akumulacji, ogółem dla gospodarki narodowej oraz według sektorów instytucjonalnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników,
1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.62.16 Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych,
1.62.08 Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pełna sekwencja kwartalnych rachunków niefinansowych według sektorów instytucjonalnych.
Dla szybkich szacunków PKB kwartalne informacje o dynamice realnej PKB. Kwartalne informacje o wartości bieżącej, dynamice realnej PKB (ogółem oraz według wybranych sekcji PKD), spożyciu gospodarstw domowych i nakładach brutto na środki trwałe. Prezentowane będą jako dane „surowe” – bez uwzględnienia wahań sezonowych, z uwzględnieniem sezonowości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto (w roku poprzednim) 2018 (Maj 2020).
Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2015-2019 (Maj 2020).
Informacje sygnalne
 • Szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto 2020 r. (Luty 2020, Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020),
 • Produkt Krajowy Brutto w 2020 r. (Luty 2020, Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania - dane niewyrównane sezonowo (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony produkcji - dane niewyrównane sezonowo (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania - dane wyrównane sezonowo (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony produkcji - dane wyrównane sezonowo (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - wartość dodana brutto według grup sekcji PKD - dane niewyrównane sezonowo (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Rachunki narodowe (Marzec 2020, Kwiecień 2020, Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020).
Tablice publikacyjne
 • Rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych – forma elektroniczna (Lipiec 2020, Listopad 2020, Luty 2021, Maj 2021).