Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.07
2. Temat badania
Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekrojach regionalnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
 • Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce,
 • Strategia Produktywności 2030,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych według rodzajów działalności. Rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), SP-3, F-02/dk, F-01/I-01, F-01/o, F-01/s, F-03, B-01, B-02, SG-01, TFI, Z-06, H-01w, C-01, C-02-2, R-10S, R-CT, R-ZW-B, R-ZW-S, P-01, PNT-01, SFU-OZ, SOF-1 – dane dla jednostek, które zgodnie z metodologią ESA 2010 spełniają kryteria zaliczenia do sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz dane dla jednostek, które zgodnie z metodologią ESA 2010 spełniają kryteria zaliczenia do sektora instytucji finansowych; SOF-4s – dane dla jednostek, które zgodnie z metodologią ESA 2010 spełniają kryteria zaliczenia do sektora instytucji finansowych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2022, Lp.: 156, 157, 48, 45, 46, 47, 49, 9, 10, 144, 174, 196, 66, 23, 26, 128, 129,136, 138, 106, 112, 142, 149, 155); zestaw danych Głównego Urzędu Statystycznego: G-05 (opisany w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2020, Lp.: 66); dane wynikowe i dodatkowe opracowania z badań opisanych w Pbssp 2021 – Powszechny Spis Rolny 2020 (z badania 1.45.29), dane wynikowe i dodatkowe opracowania z badań opisanych w Pbssp 2022 – dane dotyczące przychodów i kosztów fundacji, stowarzyszeń, samorządu gospodarczego i zawodowego, społecznych jednostek wyznaniowych oraz liczby jednostek w przekroju regionów (z badania 1.04.01); dane dotyczące przychodów i kosztów partii politycznych w przekroju regionów (z badania 1.04.06), dane dotyczące przychodów i kosztów związków zawodowych w przekroju regionów (z badania 1.04.08); dane dotyczące zasobu i amortyzacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe dla sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju regionów (z badania 1.43.01); dane dotyczące wartości brutto środków trwałych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju regionów (z badania 1.66.01); dane dotyczące produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w przekroju regionów (z badania 1.45.18); dane o produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wynagrodzeniach dla podmiotów małych i średnich (uwzględniające szacunek szarej gospodarki, z badania 1.67.08); wskaźniki cen bazowych producentów wyrobów, robót i usług (metoda podmiotowa), wskaźniki cen producentów wyrobów przemysłowych (metoda przedmiotowa), wskaźnik cen skupu produktów rolnych, wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (z badań: 1.64.03, 1.64.05, 1.64.16, 1.64.01, 1.64.08, 1.64.07); zestawy danych z systemów informacyjnych (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2022): Ministerstwa Finansów – Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych – dane dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu/straty, podatku należnego dla osób prawnych (Lp. 20, MF BD-CIT 02); system informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – dane dotyczące rachunku zysków i strat Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (Lp. 10, KNF SIUKNF 06), elektroniczny system przekazywania informacji – dane dotyczące rachunku zysków i strat funduszy inwestycyjnych (Lp. 1, KNF ESPI 01); Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – system informacyjny dotyczący opłat abonamentowych – dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego (Lp. 1, KRRiT SIA 01); Narodowego Banku Polskiego – dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami, pozyskane w badaniu 1.62.02).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkt krajowy brutto, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3.
Wartość dodana brutto, w przekrojach: sekcje PKD i sektory instytucjonalne w układzie NUTS 1 i NUTS 2, grupy sekcji PKD (A, B–E, w tym C, G–J, K-L, M–T) w układzie NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3.
Produkcja globalna, zużycie pośrednie, nadwyżka operacyjna brutto, nominalne dochody pierwotne i dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, dynamika realnego produktu krajowego brutto, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2.
Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, w przekrojach: NUTS 2.
Koszty związane z zatrudnieniem, w przekrojach: sekcje PKD w układzie NUTS 1 i NUTS 2.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • „Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019–2021” (październik 2023).
Publikacje GUS
 • „Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w latach 2019–2021” (grudzień 2023).
Informacje sygnalne
 • „Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.” (wrzesień 2023),
 • „Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 r.” (grudzień 2023).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Produkcja globalna (listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Zużycie pośrednie (listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Wartość dodana brutto (listopad 2023, styczeń 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Produkt krajowy brutto (listopad 2023, styczeń 2024),
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Koszty związane z zatrudnieniem (listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Nadwyżka operacyjna brutto (listopad 2023),
 • Bank Danych Lokalnych – Rachunki regionalne – Dochody w sektorze gospodarstw domowych (listopad 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne – rachunki regionalne – wartość dodana brutto według sekcji PKD (grudzień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne – rachunki regionalne – produkt krajowy brutto (grudzień 2023),
 • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne – rachunki regionalne – wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych (grudzień 2023),
 • Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Rachunki narodowe (listopad 2023),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Statystyki ogólne i regionalne – Statystyki regionalne według klasyfikacji NUTS – Rachunki regionalne (grudzień 2023).