Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.31
2. Temat badania
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na potrzeby wypełnienia wymogów terminowego i regularnego udostępniania danych budżetowych dotyczących wszystkich podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Badaniem są objęte zdarzenia ekonomiczne związane z dochodami, wydatkami, przychodami i kosztami jednostek sektora. Na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich Polska została zobowiązania do publikowania danych fiskalnych dotyczących wszystkich podsektorów, w szczególności danych kasowych lub równoważnych pochodzących z rachunkowości publicznej, obejmujących co najmniej dochody ogółem, wydatki ogółem, wynik. Publikowane są dane miesięczne– z miesięcznym opóźnieniem w zakresie podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznych oraz kwartalne– z kwartalnym opóźnieniem w zakresie podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym. Polska została zobowiązania do publikowania informacji na temat: zobowiązań warunkowych mających potencjalnie istotny wpływ na sytuację budżetową, w tym na temat pożyczek zagrożonych, zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora w odniesieniu do sektora ogółem; udzielonych gwarancji w odniesieniu do sektora ogółem i wszystkich podsektorów; udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z zachowaniem zasady istotności); tablicy metodycznej obrazującej przejście od danych źródłowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Dane Ministerstwa Finansów dotyczące: planów finansowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych (w tym sporządzanych na formularzach Rb); wpływów i wydatków KUKE S.A. realizowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy”, informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o dochodach ogółem, wydatkach ogółem, przychodach ogółem, kosztach ogółem oraz wyniku poszczególnych jednostek / grup jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane miesięczne), w przekrojach: podsektory: instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznych.
Informacje o dochodach ogółem, wydatkach ogółem, przychodach ogółem, kosztach ogółem oraz wyniku poszczególnych jednostek / grup jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane kwartalne), w przekrojach: podsektor instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym.
Dane dotyczące zobowiązań warunkowych o potencjalnym istotnym wpływie na sytuację budżetową, w tym na temat gwarancji, pożyczek zagrożonych, umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory.
Informacje na temat udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw publicznych i prywatnych prezentowane jako procent PKB, w przekrojach: wartość udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Tablica metodyczna obrazująca przejście od danych kasowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – dane dotyczące gwarancji (październik 2023),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – metodologia – tablica metodyczna – przejście od danych źródłowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA (styczeń 2024),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – dane dotyczące pożyczek zagrożonych (październik 2023),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – zobowiązania przedsiębiorstw publicznych oraz udział sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw (styczeń 2024),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – dane dotyczące umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych (październik 2023),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – jednostki podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz fundusze ubezpieczeń społecznych – dane miesięczne (luty 2023, marzec 2023, kwiecień 2023, maj 2023, czerwiec 2023, lipiec 2023, sierpień 2023, wrzesień 2023, październik 2023, listopad 2023, grudzień 2023, styczeń 2024),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE – jednostki podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym – dane kwartalne (czerwiec 2023, wrzesień 2023, grudzień 2023, marzec 2024).