Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.01
2. Temat badania
System Jednostek Statystycznych – operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji służących tworzeniu operatów do badań statystycznych objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.
Dane osobowe:

System Jednostek Statystycznych służy do tworzenia operatów statystycznych z wykorzystaniem danych osobowych.

6. Zakres podmiotowy

Grupy przedsiębiorstw, podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Cechy organizacyjno-prawne. Rodzaj prowadzonej działalności. Dane adresowe i terytorialne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Przestrzenne warstwy granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Baza danych ortofotomapy. Przestrzenna warstwa nazw geograficznych. Finanse uczelni. Apteki. Cudzoziemcy w Polsce.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Na podstawie danych pozyskanych w Systemie Jednostek Statystycznych są tworzone zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych do utworzenia zharmonizowanych operatów statystycznych. Dane z Systemu Jednostek Statystycznych nie są publikowane.