Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.09
2. Temat badania
Działalność integracyjna podmiotów ekonomii społecznej
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje podmiotów ekonomii społecznej w zakresie: skali zatrudnienia osób reintegrowanych oraz form działalności i odbiorców działalności integracyjnej, wykorzystania środków ze źródeł publicznych na cele reintegracyjne, form finansowego i niefinansowego wsparcia pochodzącego od jednostek samorządu terytorialnego. Dane uzyskane z badania posłużą do planowania i oceny skuteczności prowadzonych działań na szczeblu rządowym i samorządowym.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, społeczne jednostki wyznaniowe, samorząd gospodarczy, koła gospodyń wiejskich, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Partycypacja publiczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej . Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej . Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej. Zarządzanie w podmiotach gospodarki społecznej.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Aktywne podmioty gospodarki społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w przekrojach: rodzaj podmiotu, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3.
Odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza podmiotów gospodarki społecznej, w przekrojach: rodzaj podmiotu, główna branża prowadzonej działalności, NUTS 1, NUTS 2.
Praca płatna w podmiotach gospodarki społecznej, w przekrojach: rodzaj podmiotu, rodzaj prowadzonej działalności, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3.
Osoby zatrudnione w podmiotach gospodarki społecznej na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, w przekrojach: płeć, niepełnosprawność, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3.
Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach gospodarki społecznej, w przekrojach: płeć, grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, rodzaj podmiotu, NUTS 1, NUTS 2.
Prowadzenie działań reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz zatrudnionych w podmiotach gospodarki społecznej, w przekrojach: forma prowadzonych działań reintegracyjnych, rodzaj podmiotu, NUTS 2.
Przychody podmiotów gospodarki społecznej, w przekrojach: źródła przychodów, struktura przychodów, NUTS 1, NUTS 2.
Korzystanie z pożyczek i kredytów w podmiotach gospodarki społecznej, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2.
Średnie przychody podmiotów gospodarki społecznej, w przekrojach: rodzaj podmiotu, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3.
Średnie koszty działalności podmiotów gospodarki społecznej, w przekrojach: NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3.
Zlecanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym podmiotom gospodarki społecznej, w przekrojach: środki przekazywane na zlecanie zadań, tryby realizacji zadań, bariery, NUTS 2.
Stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, w przekrojach: rodzaj jednostki samorządu terytorialnego, NUTS 1, NUTS 2, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów ekonomii społecznej w 2023 r.” (październik 2025),
 • „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w 2023 r.” (lipiec 2025).
Informacje sygnalne
 • „Podmioty ekonomii społecznej w 2023 r. – wyniki wstępne” (grudzień 2024).