Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.65 Finanse publiczne

1. Symbol
1.65.19
2. Temat badania
Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obliczania wartości rzeczywistego i planowanego deficytu (nadwyżki) i długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • administracja rządowa,
 • Sejm, Senat,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • NBP,
 • administracja samorządowa – województwo.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy

Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z wynikiem (nadwyżką/deficytem) i zadłużeniem sektora. Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami wyniku i zadłużenia stosowanymi przez Unię Europejską. Dane dotyczące wyników wszystkich jednostek sektora są prezentowane według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że deficyty budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego prezentowane według rachunków krajowych na bazie kasowej są przeliczane na ujęcia memoriałowe.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wstępna informacja o wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby opracowania aktualizacji Programu Konwergencji, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory.
Wskaźniki wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów do produktu krajowego brutto opracowane zgodnie z metodologią ESA, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • „Komunikat Prezesa GUS w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2019–2022” (kwiecień 2023).
Informacje sygnalne
 • „Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2022 r.” (kwiecień 2023),
 • „Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. (za lata 2019–2022)” (kwiecień 2023, październik 2023).